Dịch vụ này không còn nữa.

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với khách sạn theo các thông tin liên lạc sau:
+33 (0)1 42 38 18 18 hotel3nations@wanadoo.fr